Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Στρογγυλό τραπέζι

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (απευθύνεται σε φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης και μέλη της τοπικής κοινωνίας, ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη του συνεδρίου).

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.