Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Σημαντικές ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων 26 Οκτωβρίου 2012
Ημερομηνία αποδοχής περιλήψεων 30 Οκτωβρίου 2012
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής 15 Νοεμβρίου 2012
Διεξαγωγή του συνεδρίου 29-30 Νοεμβρίου 2012

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνέδριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν τις ηλεκτρονικές φόρμες συμμετοχής και υποβολής περίληψης.