Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Επικοινωνία

  • Εστέλλα Αδαμίδου
  • Θεοχάρης Κατσάνης
  • Τηλ: 2310 013076
  • Fax: 2310 791162
  • Email: modip@teithe.gr